معرفی مدیران و اعضای هیئت مدیره

 اعضای هیئت مدیره

 
zamani2 mosavi2 bagher2 bazarnoy2  mohammadin

معاون اقتصادی

 Kiarash      

 مدیران

   
  tanbod