مراکز آمار، داده و تحلیل داخلی

 
الف) حوزه اقتصاد کلان کشور :

  بانک مرکزی(بانک سری های زمانی اقتصاد کشور) : www.cbi.ir
  مرکز آمار ایران: www.amar.org.ir
  اقتصاد آنلاین: www.eghtesadonline.com
  ماهنامه اقتصاد ایران: www.eghtesadeiranonline.com
  شرکت مشاوران انرژی و اقتصاد شایگان: www.energyseec.com
  مرکز اطلاعات فنی ایران: www.tici.info
     

 

ب) حوزه انرژی:

  موسسه مطالعات بین المللی انرژی: www.iies.org
  مرکز اطلاعات انرژی : www.energyinfocenter.ir
  پایگاه اطلاع رسانی صنایع برق، آب و انرژی: www.sabainfo.ir
  دفتر برنامه ریزی کلان انرژی وزارت نیرو، آمار برق و انرژی: www.pep.moe.gov.ir
  فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی: www.iiesj.ir
  انجمن اقتصاد انرژی ایران: www.iraee.org
  شرکت مشاوران انرژی و اقتصاد شایگان: www.energyseec.com
  واژه نامه اقتصاد انرژی: www.tici.info
  مرکز اطلاعات انرژی: www.iranenergy.org.ir
  اقتصاد انرژی: www.iraee.org
  پژوهشگاه صنعت نفت: www.ripi.ir- Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)       www.opec.org
- Atomic Eenergy Organization of Iran ( AEOI)                         www.aeoi.org.ir
- Atieh Bahar                                                                      www.atiehbahar.com
- Energy Information Center (EIC)                                          
- Green Party of Iran (GPI)
- Iran Minsitry of Energy
- Iranmania
- Iran Export Magazine
- IranExpert
- Iranian Energy Economist Directory (IEED)
- Iranian Association for Ecenergy Economics (IRAEE)
- Iran Energy Efficeincy Organization(IEEO)
- Institute for International Energy Studies(IIES)
- International Institue for Caspian Studies (IICS)
- National Iranian Oil Company (NIOC)
- National Iranian South Oil Company(NISOC)
- National Petrochemical Company of Iran (NPC)
- Oil Industry Investment Group (NAFTKAV)
- Research Institute of Petroluem Industry (RIPI)
- Shaygan Energy and Economy Consultants (SEEC)
 - Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)


 


ج) حوزه بازار های مالی:

  سازمان بورس و اوراق بهادار: www.seo.ir
  شرکت بورس و اوراق بهادار: www.tse.ir
  شرکت مدیریت فناوری بورس تهران: www.tsetmc.com
  اطلاعات بورس اوراق بهادار: www.irportfolio.com
  تالار مجازی بورس ایران: www.irvex.ir
  کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران: www.seba.ir
  مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران: www.fipiran.com
  مرکز مالی ایران: www.ifcenter.ir
  کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران: www.iiia.ir

 


د) حوزه بازرگانی کشور:

  آمار ماهیانه و سالیانه واردات و صادرات کشور: www.irica.gov.ir