صندوق های بازنشستگی خارجی

20 صندوق برتر بازنشستگی در جهان بر حسب حجم دارایی ها(ارقام به میلیون دلار آمریکا)

رتبه

نام صندوق

کشور

قاره/منطقه

(2013 حجم دارایی(

1.

Government Pension Investment

Japan

Asia-Pacific

$1,221,501

2.

Government Pension Fund

Norway

Europe

$858,469

3.

ABP

Netherlands

Europe

$415,657

4.

National Pension

South Korea

Asia-Pacific

$405,521

5.

Federal Retirement Thrift

U.S.

North America

$375,088

6.

California Public Employees

U.S.

North America

$273,066

7.

Canada Pension

Canada

North America

$206,173

8.

National Social Security

China

Asia-Pacific

$205,168

9.

Central Provident Fund

Singapore

Asia-Pacific

$200,376

10.

PFZW

Netherlands

Europe

$196,933

11.

Employees Provident Fund

Malaysia

Asia-Pacific

$182,216

12.

Local Government Officials

Japan

Asia-Pacific

$179,820

13.

California State Teachers

U.S.

North America

$172,424

14.

New York State Common

U.S.

North America

$164,008

15.

Florida State Board

U.S.

North America

$146,266

16.

New York City Retirement

U.S.

North America

$143,925

17.

Ontario Teachers

Canada

North America

$132,445

18.

Texas Teachers

U.S.

North America

$119,706

19.

GEPF

South Africa

Other

$117,681

20.

Pension Fund Association

Japan

Asia-Pacific

$117,636